Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. WICEADM. JÓZEFA UNRUGA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000212363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grabowo 12

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-265

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 620 89 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp17.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0de19c5-1a13-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00072484/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja sali gimnastycznej i wykonanie projektu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem:
Platformy miniPortal , która jest dostępna pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki: sp17/
Skrzynki poczty elektronicznej kierowanej na adres: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (Numeracja zgodna z SWZ)7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem:
7.1.1. Platformy miniPortal , która jest dostępna pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
7.1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki: sp17/Skrzynka ESP
7.1.3. poczty elektronicznej kierowanej na adres: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl
7.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
7.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7.7. W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem PAdES lub XAdES.
7.8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania się.
7.9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): (Numeracja zgodna z SWZ) 23.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej jako „dane osobowe”], jest Szkoła Podstawowa nr 17, reprezentowana przez Dyrektora, ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia.
23.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@gdynia.pl.
23.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”).
23.4. Odbiorcami danych osobowych mogą być również: firmy świadczące usługi z zakresu asysty technicznej systemów informatycznych oraz programów dziedzinowych w jednostce oraz operator pocztowy, z którym jednostka zawarła umowę na świadczenie usług pocztowych i kurierskich.
23.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
23.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
23.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
23.8. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
23.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
23.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
23.8.3. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
23.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczących narusza przepisy RODO.
23.9. Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
23.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
23.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
23.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(Numeracja zgodna z SWZ) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn: „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni”
3.4. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje:
3.4.1. roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu,
3.4.2. roboty demontażowe i montażowe,
3.4.3. roboty elektryczne,
3.4.4. roboty sanitarne,
3.4.5. roboty remontowo-budowlane,
3.4.6. wywóz i utylizacja odpadów,
3.4.7. roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
3.4. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje:
3.4.1. roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu,
3.4.2. roboty demontażowe i montażowe,
3.4.3. roboty elektryczne,
3.4.4. roboty sanitarne,
3.4.5. roboty remontowo-budowlane,
3.4.6. wywóz i utylizacja odpadów,
3.4.7. roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykonania robót budowlanych stanowi:
3.5.1. dokumentacja projektowa (załącznik nr 9), dyspozycje zawarte w rozdziale III SWZ,
3.5.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: (Numeracja zgodna z SWZ) 5.3. Zamówienia określone w pkt 5.2 będą polegały na wykonaniu podobnych usług i robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, tj. branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
5.4. Sposób realizacji robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5.5. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie biorąc pod uwagę zakres prac zlecanych oraz proporcjonalnie do cen zaoferowanych dla zamówienia podstawowego.
5.6. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.2 zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług projektowych i robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego. Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy i strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót przewidzianych w pkt 5.2 czynników cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie przedłożonym wraz z dokumentacją; a w przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienne nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania czynników cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku prac lub materiałów wycenionych w kosztorysie zastosowanie znajdą wynegocjowane ceny jednostkowe przy czym nie wyższe niż opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

(Numeracja zgodna z SWZ) Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 8.2., jeżeli Wykonawca wykaże:
w zakresie warunku, o którym mowa w pkt 8.2.1.:
8.3.1. posiadanie doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
8.3.2. dysponowanie osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika robót;
b) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy i kierownika robót;
c) co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika robót;
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U 2020 poz. 1333). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2020 poz. 220) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (Numeracja zgodna z SWZ) Z ofertą: 10.1.4. oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 10.5.;
10.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
10.2.3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
10.2.4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (Numeracja zgodna z SWZ) Z ofertą: 10.1.3. dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
10.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
10.2.1. wykaz robót budowlanych odpowiadający warunkowi określonemu w pkt 8.3.1., wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, kubatury, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; w przypadku powołania się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył; wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
10.2.2. wykaz osób odpowiadający warunkowi określonemu w pkt 8.3.2., skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(Numeracja zgodna z SWZ) 11.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. Natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
11.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy w okolicznościach przewidzianych ustawą Pzp, a także zmian przewidzianych w projekcie umowy – stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
Projekt umowy zawierający postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 12.5. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „ofertę” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót remontowych-budowlanych w zakresie sali gimnastycznej znajdującej się na parterze
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień nadzoru Inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego.
Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.