REKRUTACJA DO KLASY I ROZPOCZNIE SIĘ 4 MARCA 2024r.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO „0” ROZPOCZNIE SIĘ 11 MARCA 2024r. – od godz. 12.00 

(zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w  załączniku nr 2 do Zarządzeniu Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.).

Rekrutacja do klasy I – rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja rozpocznie się 04 marca 2024r.

04 marca 2024r. do 26 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

wniosek do pobrania: druk wniosku

22 maja 2024r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

22 do 27 maja 2023r.  – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole – druk:  potwierdzenie woli – klasa I

28 maja 2024r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

03 czerwca 2024r. do 10 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

17 czerwca 2024r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

do 21 czerwca 2024r.  – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole,

24 czerwca 2024r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

29 czerwca 2024r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni
ul. Grabowo 12
telefon: 58 620 89 78, 505 276 031
sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja rozpocznie się 11 marca – o godz. 12.00 w tym dniu aktywowana zostanie  strona, na której rekrutacja  będzie prowadzona.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

Harmonogram rekrutacji:

8 marca 2024 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia

 • Wnioski będą również do pobrania w każdym przedszkolu oraz w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/37, budynek A, I piętro pokój B 102 lub C 105) od 11 marca 2024 r.
 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka w terminie do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00
  w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wskazanych  w nim kryteriów. Oświadczenia dostępne będą w systemie rekrutacyjnym.
 • Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany;

Potwierdzenia woli zapisu można dokonać:
elektronicznie, w  systemie rekrutacyjnym

lub

pisemnie – w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (druki będą dostępne  na stronach internetowych przedszkoli/szkół oraz w przedszkolach/szkołach).

 Niezłożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie  skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

29 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza:

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
  do przedszkola w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych,
 • po otrzymaniu uzasadnienia odmowy przyjęcia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia.

Rekrutacja uzupełniająca:

24 maja 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024  wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

 27 maja od godz. 12.00 do 3 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 13 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

29 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Kryteria naboru

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość –  50 punktów:

a) wielodzietność rodziny kandydata kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci,

dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44);

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, samotne wychowywanie dziecka przez pannę,

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko  z jego rodzicem,

dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – spełnianie kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

Dokumenty wymienione w lit. b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2)  Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Gdyni, tzw. kryteria samorządowe:

a) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

–  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu)  urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

–  zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

–  urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

b) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną

działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium są:

–  zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

–  zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

–  zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,

–  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;

c) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym  lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5  pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest karta szczepień lub książeczka zdrowia dziecka do wglądu;

d) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji  w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale  przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

e) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy dzieci 6-letnich i ewentualnie 5-letnich biorących udział  w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;

dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zamieszkaniu dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

f) wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień uroczenia – 1 pkt.,

dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Weryfikacja  wniosków

 •  Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym terminie,

zwrócić się do Prezydenta Gdyni o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia Prezydent Gdyni może:

skorzystać z informacji dostępnych w urzędzie,

– wystąpić o nie do instytucji publicznych,

– zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni

ul. Grabowo 12
telefon: 58 620 89 78, 505 276 031
sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl