Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, stworzenie dzieciom warunków sprzyjających możliwości realizacji „samego siebie” w grupie rówieśniczej, zaspokojenie potrzeby uznania.
Dla realizacji tych zadań świetlica została wyposażona w nowoczesne i niezbędne pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, materiały plastyczne,edukacyjne płyty DVD, gry komputerowe. Dzięki takiemu wyposażeniu zajęcia świetlicowe są atrakcyjne, dające dzieciom możliwość zarówno dobrej zabawy, jak i nauki. Są to:

1. Zajęcia rozwijające ogólna wiedzę uczniów o otaczającym świecie (zajęcia z obszaru Unii Europejskiej, treści z zakresu prehistorii, wiadomości o budowie Ziemi i jej miejsca we Wszechświecie, budowie człowieka i funkcjonowaniu jego organizmu, ABC regionów Polski, podstawy demokracji).
2. Zajęcia uczące właściwego stosunku do przyrody – treści ekologiczne oraz poruszające problemy Ziemi – praca dzieci na niektórych kontynentach, prawa i obowiązki dzieci i dorosłych, zagrożenia Ziemi.
3. Zajęcia uczące właściwych postaw wobec kolegów, nauczycieli, w rodzinie (cykl zajęć „kulturalny uczeń”).
4. Zajęcia rozwijające umiejętności manualne oraz poczucie estetyki poprzez prace plastyczne wykonywane za pomocą różnych technik plastycznych. Świetlica bierze udział w różnych konkursach plastycznych organizowanych przez inne szkoły i różne instytucje zajmując zawsze czołowe miejsca i otrzymując wyróżnienia.
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne, uwieńczeniem których są przedstawienia przygotowywane dla uczniów klas I-III oraz dla przedszkola.
6. Zajęcia rekreacyjno- sportowe prowadzone na sali gimnastycznej , boisku szkolnym oraz spacery do lasu.
7. Zajęcia umuzykalniające ( nauka piosenek, karaoke, słuchanie muzyki z płyt CD, zabawy z instrumentami muzycznymi).

Szczególną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu oraz integracji dzieci sześcioletnich z pozostałymi uczniami. Prowadzimy dla nich zajęcia w odrębnych salach. Czas trwania zajęć i ich treści dostosowujemy do możliwości rozwojowych małych dzieci.
Zadaniem świetlicy jest również organizowanie we współpracy z pedagogiem szkolnym bezpłatnego dożywiania dzieci (obiady), sprawowanie nadzoru i opieka w trakcie spożywania posiłków. Staramy się, aby świetlica szkolna była miejscem przyjaznym dzieciom, aby każdy uczeń znalazł tu dla siebie miejsce do nauki, zabawy oraz kolegów wśród których miło spędzi czas.

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.15

dokumenty do pobrania:

karta świetlicy – PDF

karta świetlicy – DOC