Historia Szkoły Podstawowej Nr 17 w Gdyni sięga roku 1945. Ówczesne władze oświatowe wydały rozporządzenie o podziale koedukacyjnych Szkół Podstawowych Nr 5 i 7 na żeńską i męską. Dziewczęta z tych szkół oraz pozostałe, podlegające nowo utworzonemu rejonowi szkolnemu, zostały przydzielone do Szkoły Podstawowej Nr17.
Pierwszą siedzibą „17-tki” był budynek mieszkalny przy ul. Morskiej 108c. 

Lekcje rozpoczęły się 19 listopada 1945 roku
(w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5). Pierwszy rejestr obejmował 552 uczennice powierzone opiece czterech nauczycielek:
– p. Marii Gebel, która od 1 listopada była kierowniczką szkoły
– Marii Opalińskiej
– Zofii Dworczyńskiej
– Anastazji Milewskiej.
4 grudnia przybyły panie: Stefania Filzek, Pelagia Rakowska i Maria Grochowska.
Na pierwsze półrocze sklasyfikowano 514 dziewcząt. Stan liczebny ówczesnych klas przedstawiał się nastepująco: Ia – 35, Ib – 38, Ic – 34, IIa – 51, IIb – 50, IIIa – 46, IIIb – 51, IVa – 39, IVb – 36, Va – 29, Vb – 28, komplet klas łączonych III-IV – 35 uczennic. Najstarszą klasą w szkole była klasa VI, do której uczęszczały 42 dziewczynki. Warto zaznaczyć, że uczennice jednej klasy były w różnym wieku. Od drugiego półrocza (styczeń 1946 r.) nieliczne grono pedagogiczne powiększyło się o nowe nauczycielki. Były to panie: Michalina Ojdowska, Aleksandra Grabowska, Maria Uziębło, Teofila Jarzębowska, Stanisława Sakowska i Olga Pieczonka.
Pierwsze dwie sale lekcyjne we własnym budynku przy ulicy Morskiej 108 c oddano do użytku również w styczniu 1946 r. Wyposażono je w wypożyczone (m.in. od rodziców) stoły i krzesła. Wtedy też odbyło się pierwsze zebranie rodziców, na którym wybrano Komitet Rodzicielski. Swoją działalność rozpoczęły organizacje uczniowskie: Szkolne Koło Ligi Morskiej i Szkolne Koło PCK. W maju 1946 r. z pomocą Dowództwa Marynarki Wojennej zostały umeblowane dwie kolejne sale lekcyjne. W trosce o wszechstronny rozwój dziecka, nauczycielki zorganizowały wycieczki do Gdańska, Oliwy i na Westerplatte.Ten najtrudniejszy rok szkolny 1945/1946 zakończył się 28 czerwca.
Rok szkolny 1946/1947 przyniósł dalsze zmiany w organizacji szkoły. Powstało 16 oddziałów dla 694 uczennic. W składzie Rady Pedagogicznej pojawiło się nazwisko p. Marii Gołąbkowej, jednej z pionierek SP 17.We wrześniu wyposażono w sprzęt różnego pochodzenia kolejne cztery sale lekcyjne. Nadal jednak sześć sal świeciło pustkami. Wykorzystywano je do prowadzenia lekcji śpiewu, gimnastyki i religii. W listopadzie Zarząd Miejski umeblował kolejne sale lekcyjne, zaspokajając tym samym podstawowe potrzeby szkoły. Od tego momentu można było przeprowadzać zajęcia w pełnym wymiarze godzin.
19 listopada 1946 r., w pierwszą rocznicę powstania szkoły, oddano do wspólnego użytkowania SP 7 i 17 boisko szkolne przy ulicy Okrzei. Rozpoczęły działalność kolejne organizacje uczniowskie: Szkolne Koło Przyjaciół Żołnierzy, Spółdzielnia Uczniowska oraz drużyna harcerska. Z funduszu Komitetu Rodzicielskiego urządzono własną salkę jadalną.
Świętem obchodzonym w szkole szczególnie uroczyście był Dzień Matki.
25 czerwca odbył się pierwszy tzw. „dzień pokazu pracy szkolnej”. Organizowane były wtedy lekcje otwarte i wystawy prac uczniowskich. Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetniły popisy chóru.
Kolejne lata przynoszą dalszą poprawę w zakresie bazy materialnej szkoły. Drużyna harcerska otrzymała harcówkę w wygospodarowanym pokoiku na trzecim piętrze. Chór szkolny pod kierunkiem p. Wesołowskiej „wyśpiewał” trzecią nagrodę w konkursie miejskim. Obchodzono takie uroczystości jak: Święto Lasu, podczas którego obsadzano drzewami szkolne boisko, kolejne rocznice Rewolucji Październikowej, Święto Pracy, Dzień Zwycięstwa, Dzień Matki.
W tych pierwszych latach nauki przeprowadzono w szkole wizytacje. Stwierdzono zadowalający poziom działania placówki pod względem dydaktycznym i wychowawczym.
26 czerwca 1948 r. po raz pierwszy mury „17-tki” opuściły jej absolwentki, uczennice klas siódmych.
W roku szkolnym 1948/1949 dopracowano się jednolitego, wyróżniającego szkołę stroju galowego. Kronika lat 1949/1950 informuje o rozpoczęciu prac Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunką została p. Wesołowska. Również w tym roku powstała świetlica, której zadaniem była pomoc uczniom zaniedbanym środowiskowo. Z wielką radością obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym też roku powstała pierwsza Zakładowa Organizacja Związkowa.
Rok szkolny 1950/1951 przyniósł reorganizację szkoły. Na mocy rozporządzenia władz szkoła stała się koedukacyjna. Dołączyli do niej chłopcy z rejonu „17-tki”. Drużyna harcerska, jako jedna z pierwszych w Gdyni, otrzymała sztandar. Powstał zespół taneczny, którego opiekunem był początkowo p. Jerzy Iwański, a następnie p. Wesołowska.
W roku szkolnym 1952/1953 szkoła gorąco powitała dzieci klas pierwszych, urodzone w roku zakończenia drugiej wojny światowej.
Od 1 lutego 1953r. rozpoczęły działalność koła przedmiotowe i koła zainteresowań: geograficzne, biologiczne, fizyko-chemiczne, języka rosyjskiego, sportowe, artystyczne i recytatorskie. W tym okresie wychowankowie uczyli się w 14 oddziałach. Ich poziom wiedzy podczas wizytacji został oceniony bardzo wysoko. Średnia ocen 4,5 stawiała SP17 w czołówce gdyńskich szkół. 24 maja 1953r. odbył się w Gdyni Festiwal Pieśni i Tańca, na którym zespół taneczny prowadzony przez kolegę Iwańskiego zajął III miejsce.

W 1954 roku opiekę nad dynamicznie rozwijającym się zespołem tanecznym przejęła p. Jadwiga Kmitowa i nieprzerwanie prowadziła go przez 20 lat. Chór, istniejący od 1946 roku, zajął II miejsce w kolejnym festiwalu szkolnych zespołów artystycznych.
Kolejne wizytacje doceniły ogromny wkład grona pedagogicznego w intelektualny i kulturalny rozwój dzieci i młodzieży. Prężnie działały koła zainteresowań i przedmiotowe, biblioteka szkolna oraz organizacje ZHP, PCK i SKO. Zespół taneczny, prowadzony przez p. Kmitową i Malczewską, przeżywał rozkwit. Jego występy podziwiali nie tylko mieszkańcy Gdyni, ale także całego województwa. Rokrocznie zdobywano wiele nagród i wyróżnień w licznych konkursach. Baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się w tym czasie o bibliotekę, w której posiadaniu znajdowało się 3701 woluminów. Etat bibliotekarki objęła p. Maria Gołąbkowa, emerytowana nauczycielka SP17. Wśród skromnych pomocy naukowych znalazł się projektor filmowy.
W tym czasie zacieśniła się współpraca z sąsiadującą jednostką wojskową. Praca żołnierzy tej jednostki i kontakty z gronem pedagogicznym oraz z dziećmi na długo pozostaną w tradycji szkoły. Wraz z upływem czasu budynek szkolny „zaczął pękać w szwach”. Przeprowadzka do nowego lokalu stała się niezbędna. W akcję budowy nowej szkoły włączyli się wszyscy zainteresowani poprawą warunków nauki dzieci.
Wiosna 1960 roku to rozpoczęcie prac przy budowie nowego budynku szkoły na parceli przy ówczesnej ulicy Admiralskiej 48 (obecnie ul. Grabowo). Budynek w stanie surowym oddano w grudniu 1960 roku. Dodatkowo od strony lasu wygospodarowano piaszczysty plac na boisko szkolne. Ostatecznie szkołę przekazano do użytku 29 sierpnia 1962 roku.

Naukę w nowym budynku rozpoczęło 950 uczniów w 24 oddziałach. Zatrudnionych było 29 nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-technicznych oraz służby zdrowia. Kierownikiem szkoły pozostawała w dalszym ciągu p. Maria Gebel, a jej zastępcą nowozatrudniona w SP17 nauczycielka, p. Teresa Kuźniarska. W tym też roku obchodził swoje dziesięciolecie zespół taneczny nadal prowadzony przez p. Kmitową. Jednym z osiągnięć szkoły było zajęcie pierwszego miejsca w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim przez uczennicę Joannę Barancewicz, nad którą opiekę sprawowała p. Stanisława Orzechowska.
19 listopada 1965 roku, w dwudziestą rocznicę powstania szkoły, nadano jej imię gen. Karola Świerczewskiego. Tego samego dnia obchodziły 20-lecie pracy w „17-tce” panie: M. Gebelowa, O. Pieczonkowa, K. Michalska i M. Ojdowska.
16 czerwca 1967r. opuścili szkołę pierwsi 15-letni absolwenci, uczniowie klas ósmych. Rok szkolny 1969/1970 przyniósł zmiany na stanowiskach kierowniczych. Po 40 latach pracy pedagogicznej odeszła na emeryturę p. Maria Gebel, długoletnia kierowniczka szkoły. Postać, która swoją wielką kulturą osobistą, umiłowaniem zawodu i oddaniem dzieciom sprawiła, że pozostanie w pamięci tych, którzy Ją znali. Odejście pani Marii zamknęło pewien etap w historii szkoły. Kierowniczką szkoły w latach 1969/1972 była p. Lucyna Struniewska.
Początek roku szkolnego 1972/1973 przyniósł kolejną zmianę w kadrze kierowniczej szkoły. Kierownikiem szkoły została p. Teresa Kuźniarska, a jej zastępcą p. Teresa Mielczarek. Obie panie kierowały szkołą 10 lat. Kierownikiem świetlicy szkolnej została p. Irena Kownacka. Nowością w pracy wychowawczej szkoły stał się ceremoniał pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Po 20-stu latach sukcesów artystycznych koła tanecznego jego instruktorka, ze względów zdrowotnych, zrezygnowała z prowadzenia zespołu. Później już nie udało się go reaktywować w pełnym tego słowa znaczeniu.
28 marca 1974 roku szkoła otrzymała swój sztandar. Jego fundatorami byli Komitet Rodzicielski i Zakład Opiekuńczy Kosakowo. Istniały wówczas w szkole trzy wzorcowe pracownie zajęć praktyczno-technicznych, w których odbyło się wiele konferencji metodycznych dla nauczycieli z Trójmiasta. Do naukowych sukcesów szkoły należy zaliczyć zajęcie przez uczennicę klasy VIII c, Joannę Zdzienicką trzeciego miejsca w Pierwszym Konkursie Języka Polskiego.
8 czerwca 1979 roku nastąpiło otwarcie Izby Pamięci Narodowej, poświęconej patronowi szkoły. Rok szkolny 1981/1982 to kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Pani mgr Teresa Kuźniarska przeszła na emeryturę, a p. Teresa Mielczarek objęła etat nauczycielki matematyki. Władze oświatowe mianowały na stanowisko dyrektora p. Bogumiłę Duchnowską.
Kolejne lata funkcjonowania szkoły to liczne sukcesy pomimo prowadzenia przez władze polityki oszczędności w oświacie. Uczniowie zajmują pierwsze miejsce w konkursie „Młodość – Trzeźwość” oraz trzecie miejsce na IV Przeglądzie Ogólnoszkolnych Programów Okolicznościowych.
W latach 1982/1991 następowały częste zmiany na stanowisku wicedyrektora szkoły. Zajmowały je kolejno panie: mgr Grażyna Wielicka, mgr Zofia Jaśniewska i mgr Aleksandra Urla. Koniec lat osiemdziesiątych można zaliczyć do bardzo udanych w pracy szkoły. Uczniowie zajmują kolejno: III miejsce w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym, III miejsce w Konkursie „Młodość – Trzeźwość”, II miejsce w turnieju „Gdynia dzisiaj i w przyszłości”, III miejsce oraz wyróżnienie w V Przeglądzie Szkolnych Programów Okolicznościowych. Ukoronowaniem sukcesów sportowych było zajęcie pierwszego miejsca w wieloboju szybkościowym przez uczennicę klasy VII b, Beatę Sadecką. Rok później ta sama uczennica zdobyła złoty medal w wieloboju szybkościowym oraz prawo reprezentowania województwa na mistrzostwach Polski. Do grona laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych należeli uczniowie klas ósmych: Michał Niski, Dariusz Czerepak, Bartek Kozakiewicz, przygotowani przez biologa – p. A. Urlę; Sylwia Mieruńska, Radek Głogowski i Marcin Wiśniewski, nad którymi opiekę sprawowała p. T. Mielczarek – nauczyciel matematyki; polonistycznie uzdolniona uczennica p. Kuczmarskiej – Jola Żebrowska . Działająca na terenie szkoły 35 GDH „Czarne Wilki”, prowadzona przez p. Jaroszyńskiego (jednego z rodziców uczniów), otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Harcerze Współgospodarzami Szkoły”. Osiągnięcia szkoły zostały zauważone przez ówczesne władze oświatowe i na ręce pani dyrektor Duchnowskiej wpłynęło podziękowanie za „… tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań młodzieży i dzieci…” oraz gratulacje za szczególne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Wizytacja szkoły przyznała placówce ocenę bardzo dobrą.
Z końcem roku szkolnego 1990/1991 odeszła p. dyrektor Duchnowska. W ten sposób zakończył się kolejny etap w historii szkoły ściśle związany z minioną rzeczywistością polityczną. 17 stycznia 1991 Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o zniesieniu imienia szkoły.
Przez 45 lat obchodzono w szkole takie uroczystości jak Dzień Ludowego Wojska Polskiego, Dzień Kobiet, kolejne rocznice Rewolucji Październikowej, 1 Maja, rocznice powstania Armii Radzieckiej, a także miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, które odeszły w przeszłość. Mimo upływu lat kontynuowana jest organizacja takich imprezy szkolnych jak: Międzynarodowy Dzień Dziecka, Choinka Noworoczna czy Dzień Matki. To ostatnie święto ma w szkole znaczenie szczególne, gdyż jest wyrazem wspólnoty rodziców, dzieci i nauczycieli. Obecnie jest obchodzone pod hasłem Dnia Rodziny. Tuż przed rozpoczęciem zajęć szkolnych w 1991 roku Komitet Rodzicielski zorganizował kiermasz podręczników szkolnych. Po raz pierwszy dzieci i ich rodzice nie musieli wystawać w długich kolejkach po podręczniki i przybory szkolne. Przez dwa tygodnie można było nabywać towary po atrakcyjnych cenach.
Od roku szkolnego 1991/1992 dyrektorem szkoły wyłonionym w drodze konkursu jest p. Aleksandra Urla. Zgodnie z wolą Rady Pedagogicznej na stanowisko zastępcy dyrektora zatwierdzono kandydaturę p. Ewy Łącznej, nauczycielki języka polskiego. Jest to czas wzmożonej działalności szkoły. 25 kwietnia 1992r. uczniowie przygotowani przez p. H. Borzestowską-Połom zdobyli II miejsce w miejskim konkursie „Gdynia u progu III Rzeczypospolitej”. Jury konkursowe dostrzegło wysoki poziom przedstawienia zaprezentowanego przez teatrzyk „Tutturu”, działający pod kierunkiem p. E. Jaroszyńskiej i wyróżniło go II miejscem w Turnieju Niebieskich Tarcz. W szkole ukazała się gazetka zatytułowana „Pryszcz”, którą redagowali uczniowie klas ósmych pod opieką p. E. Łącznej.

W następnym roku szkolnym nowy zespół redakcyjny p. B. Wierczińskiej wydawał „Ości”. Ich kontynuacją był „Dzwonek” i później „Kurier szkolny”, które tworzyli uczniowie prowadzeni przez p. E. Sobczak. Szkoła aktywnie włączała się w akcje charytatywne: Dar Serca, Fundusz dla Ewy, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W latach późniejszych pod artystyczną opieką p. T. Wyrąbkiewicz prowadzono bożonarodzeniowe i wielkanocne aukcje na rzecz dzieci chorych na białaczkę.
Od roku 1992 w szkole działa Rada Szkoły, w skład której wchodzą w równej liczbie przedstawiciele rodziców, nauczycieli i uczniów. Jej powołanie miało na celu zacieśnienie więzi między pracownikami szkoły a rodzicami uczniów. Z funduszy Rady Szkoły wzbogacono placówkę o nowy sprzęt audiowizualny, nagłaśniający i komputerowy.
W roku szkolnym 1993/1994 wielką imprezą dla dzieci z całej Gdyni było „Święto pieczonego ziemniaka” przygotowane przez pp. E. Jaroszyńską i E. Szarf. Impreza odbiła się głośnym echem w całej Gdyni. W listopadzie tego roku grupa uzdolnionych muzycznie i teatralnie uczniów, prowadzonych przez p. M. Krzyżanowską, wzięła udział w konkursie pod hasłem „Odkrywamy młode talenty” i otrzymała wyróżnienie. Nagrody i wyróżnienia otrzymywały zespoły muzyczne: „Wiolinki” prowadzone przez p. L. Czaplińską oraz „Gama”, nad którą opiekę artystyczną sprawowała p. M. Krzyżanowska. W 1993r. uczennica klasy VIII a, Agnieszka Maliszewska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. W czerwcu ogłoszono wyniki III Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży. I miejsce zajęła w nim wspomniana już wcześniej A. Maliszewska, a wyróżnienie otrzymała Anna Heron.
Z okazji II Igrzysk Miast Bliźniaczych w Gdyni w dniach 26-30 maja 1993r. szkoła gościła grupę młodych sportowców z Kłajpedy, którzy poza rywalizacją sportową mieli okazję do bliższych kontaktów z naszą młodzieżą podczas wspólnych spotkań i zwiedzania miasta.
Samorząd Uczniowski włączył się do kolejnej akcji charytatywnej poprzez zorganizowanie aukcji prac plastycznych dzieci, a zgromadzone fundusze w kwocie 1,8 mln zł przekazał na zakup respiratora dla oddziału niemowlęcego Szpitala Morskiego PCK w Gdyni.
Rok szkolny 1994/1995 zaznaczył się sukcesami w konkursach. W I Wojewódzkim Małym Konkursie Polonistycznym III miejsce zajęła Karolina Giżka, uczennica p. H. Zimińskiej. Piotr Czapiewski z klasy VI a uplasował się na VII pozycji w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym. Rok później ten sam uczeń, przygotowany przez p. A. Urlę, został laureatem ww. konkursu. W tym samym roku szkolnym pp. E. Jaroszyńska i E. Szarf już we wrześniu zorganizowały imprezę dla młodzieży z okolicznych szkół pod nazwą „Gdyńskie tropy”. Jej celem było przybliżenie dzieciom walorów krajoznawczych Gdyni i jej historii. Około 200 uczestników spotkania świetnie się bawiło i poznawało swoje miasto.
Nigdy dzieci i młodzież „17-tki” nie pozostawały obojętne wobec losu innych ludzi. Po pożarze w hali Stoczni Gdańskiej zorganizowały loterię. Uzyskany dochód w kwocie ok. 2,5 mln zł przekazały na rzecz ofiar tragedii. Do akcji włączył się chór „Gama” występując podczas tzw. „Gdyńskiej Orkiestry Świątecznej Pomocnych Serc”.
W kolejnym konkursie „Czas świąt, czas kolędowania” uczennica Michalina Siemieńska zajęła pierwsze miejsce za wykonanie piosenki pt. „Na strunach igieł”.
Rok szkolny 1995/1996 to czas kolejnych sukcesów uczniów tej szkoły. K. Brożka i Mateusz Dzikowski mogli pochwalić się I i II miejscem w Rodzinnym Konkursie Plastycznym. Dyplom za zajęcie II miejsca w wieloetapowym jubileuszowym rajdzie młodzieżowym z okazji 70-lecia Gdyni uzyskali reprezentanci SP 17. Zespół teatralny otrzymał I i II nagrodę na Festiwalu Teatrzyków Szkolnych. Ponadto w szkole przeprowadzono niezbędne remonty, między innymi powiększono bibliotekę.
Reforma szkolnictwa sprawiła, że szkoła postawiła sobie zadanie wychowywania młodych ludzi przez teatr i turystykę. Duża to zasługa p. wicedyrektor A. Przybylskiej. Od 1998r. szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem Małego Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych, w którym nagrodami i wyróżnieniami szczyci się szkolny zespół teatralny „Uwaga” prowadzony przez p. B. Remlingier i „TAO” skupiony wokół p. K. Muczyń. Uczniowie oglądają spektakle teatralne wystawiane przez teatry Trójmiasta, jak również sami grają. Każda klasa przynajmniej raz w roku wystawia własne przedstawienie. Poza aktywnością artystyczną podejmowane są działania mające na celu propagowanie wśród dzieci turystyki pieszej. Dwa razy w roku organizowane są rajdy dla dzieci, a członkowie koła turystycznego pod opieką p. D. Blok zwiedzają raz w miesiącu Trójmiasto i okolice.
W 1998r. uczniowie przygotowani przez p. G. Gramzę zdobywają I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej”. W tym samym roku miała miejsce ważna w dziejach szkoły uroczystość – nadanie jej imienia wiceadmirała Józefa Unruga. Szkoła od tej pory utrzymuje kontakt z synem patrona, p. Horacym Unrugiem.
W tym czasie uczennica Jowita Remlingier prezentowała szkołę w Wojewódzkim Konkursie Poezji Polskiej.
Do Kalendarza imprez szkolnych na stałe weszło pasowanie na ucznia klas pierwszych, które od 1998r. odbywa się na ORP „Błyskawica”, pasowanie na czytelnika, Światowy Dzień Ziemi, Święto Szkoły, czyli obchody upamiętniające nadanie szkole imienia, Jasełka, Tydzień Mitologiczny, wewnątrzszkolne i międzyszkolne konkursy matematyczne, recytatorskie, czytelnicze i ekologiczne. Szkoła szczyci się znaczącymi osiągnięciami w sporcie, a są one wynikiem zaangażowanej pracy nauczycieli kultury fizycznej pp Krystyny Parnawskiej-Wieloch i Sławomira Wielocha: I miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Siatkówce Dziewcząt w 1999r., II miejsce w Mistrzostwach Gdyni w Piłce Nożnej w 2000r. i w Finale Ogólnopolskim – „Czwartki LA” – X miejsce w skoku w dal ucznia Mariusza Krawczyka (2004r.), XII miejsce w skoku wzwyż Patrycji Ziółkowskiej (2001r.) oraz IX miejsce Dawida Darasza w biegu na 60 metrów (2002r.).
Następne lata pracy dydaktycznej szkoły to kolejne sukcesy: I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Europie, wysoka średnia szkoły (powyżej średniej gdyńskiej) w testach kompetencji klas szóstych, drugie miejsce uczennicy Kasi Góreckiej z klasy VI b przygotowanej przez p. H. Borzestowską-Połom w Konkursie Wiedzy o Gdyni w 2003r., III miejsce w międzyszkolnym konkursie historycznym „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie”, do którego przygotowała uczniów p. D. Blok oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w 2004r. ucznia klasy VI a, Tomasza Fenczyszyna, przygotowanego przez p. K. Muczyń. Uczniowie klasy VI a, Adam Śpiewak i Tomasz Fenczyszyn są również finalistami Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla Szkół Podstawowych w Gdańsku, a T. Fenczyszyn został stypendystą Prezydenta miasta Gdyni. Wojciech Pawlicha i Karolina Dylewska zajmują, kolejno, pierwsze i czwarte miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „W kręgu mitów”. W I Wojewódzkim Konkursie Poetyckim II miejsce zajęła uczennica klasy IV b, Milena Bagniewska. Bardzo dobre wyniki osiągnęli uczniowie: T. Fenczyszyn, M. Krogulecki, K. Łankowski i J. Mirkiewicz w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”. Również na płaszczyźnie ekologicznej uczniowie wykazują się dużą wiedzą zajmując III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Przyrodniczym oraz I miejsce w konkursie zbiórki makulatury „Surowce do odzysku – pomagasz środowisku” w 2004r.
Ukoronowaniem działań mających na celu modernizację obiektów szkolnych jest niewątpliwie remont generalny szkoły w latach 2000-2002. W 2003r. szkoła uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”. Rok szkolny 2004/2005 przyniósł kolejne sukcesy uczniów. To właśnie zaangażowanie nauczycieli oraz liczny udział uczniów w pracach kół zainteresowań (18 kół) przyczynił się do wysokich wyników zewnętrznego badania pracy szkoły, do wysokiego, bo powyżej gdyńskiej średniej, wyniku sprawdzianu po klasie szóstej, do zdobywania czołowych miejsc w konkursach międzyszkolnych i kuratoryjnych. Najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005 to: laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego- Natalia Korcz; finaliści Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – Magdalena Zielińska, Filip Szeląg i Marcin Schramka; I m. w Rejonowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; II m. Michała Lasoty w Wojewódzkim Konkursie „Przyroda wokół nas”; I m. teatrzyku „TAO”, działającego pod artystyczną opieką p. K. Muczyń, w Wojewódzkim Festiwalu Teatrów Poszukujących;I m. M. Brzezickiego w VIII Zawodach Komputerowych o Mistrzostwo Gdyni (również zespołowo szkoła zajęła I m.); III m. uczniów w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie”; I m. w Mistrzostwach Gdyni Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej; udział 6 uczniów w ogólnopolskich zawodach „Czwartki lekkoatletyczne”; III m. chłopców w Mistrzostwach Gdyni Szkół Podstawowych w Lekkoatletyce i inne.
Prezentując historię szkoły i jej dorobek, nie sposób nie wspomnieć o tytułach i odznaczeniach, które otrzymywała w kilku ostatnich latach, a są to: odznaka „Przyjaciel dzieci autystycznych”, medal dowódcy Marynarki Wojennej „Za zasługi dla Marynarki Wojennej”, medal Ministra Obrony Narodowej „Za zasługi dla obronności kraju” oraz odznaczenia Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”.
Szkoła uzyskała 3 certyfikaty Pomorskiego Kuratora Oświaty. W maju 2005r. zło-żono 2 kolejne raporty.
Wielu nauczycieli, którzy tworzyli historię „17-tki” już nie żyje. Między innymi obie poprzednie kierowniczki szkoły, pp. Maria Gebelowa i Teresa Kuźniarska. Spośród kadry pedagogicznej należy wymienić panie, które odeszły już na emeryturę, ale od początku swojej pracy związane były ze szkołą. Są to nauczycielki: K. Wójcik, H. Dulek, K. Dąbkowska, H. Rittlewska, T. Bigos, I. Kownacka, T. Mielczarek, J. Stanios, D. Sandowicz, H. Skubel, M. Chludzińska, U. Łukasiewicz, S. Orzechowska, E. Dunst, Helena Zimińska które pracowały 20 i więcej lat. Tak długim stażem pracy może pochwalić się też p. J. Strzemkowska, , absolwentka naszej szkoły, pracująca w niej od 1978 roku. Długoletnią pracownicą szkoły była też p. Bożena Knapkiewicz, referent administracyjno-biurowy, p. Maria Michalska, pani woźna, oraz p. kucharka, Genowefa Skrzypczak. Wśród obecnej kadry pedagogicznej 20 i więcej lat pracują w „17-tce” pp: dyrektor Aleksandra Urla, Aleksandra Peplińska, Alicja Przybylska, Lilianna Czaplińska i Małgorzata Gałczyńska.

Rok szkolny 2004/2005 to rok, w którym wielu naszych uczniów odniosło wspaniałe sukcesy. Jeden z nich został laureatem wojewódzkiego konkursu matematycznego, troje – finalistami wojewódzkiego konkursu języka angielskiego. Mieliśmy też finalistkę V Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu „Wyspa Zagadek”. Zajęliśmy I miejsce w Rejonowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, II – w konkursie wojewódzkim „Przyroda wokół nas”, IV- w VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Europie. Nasi aktorzy z zespołu TAO zachwycili widzów I wojewódzkiego Festiwalu Teatrów Poszukujących – byli tam nie do pokonania. Podobne zwycięstwo wywalczyli zbiorowo i indywidualnie nasi informatycy w VIII Zawodach Komputerowych Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni. Godnie reprezentowali szkołę poeci zajmując III miejsce w międzyszkolnym konkursie „Zielone Strofy” oraz soliści, którzy wyśpiewali II miejsce w wojewódzkim konkursie piosenki świątecznej „Czas Świąt, Czas Kolędowania”. Spotkania z majorem W. Dwojakiem zainspirowały młodych wielbicieli historii, którym udało się wywalczyć II miejsce< w wojewódzkim konkursie „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie”. Nie można zapomnieć o naszych sportowcach, którzy zajmując I miejsce w Mistrzostwach Gdyni Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej wywalczyli awans do półfinału wojewódzkiego. Lekkoatleci zdobyli III miejsce w klasyfikacji chłopców w Mistrzostwach Gdyni Szkół Podstawowych w Lekkoatletyce i 4 medale w zawodach o Mistrzostwo Gdyni, 6 uczniów awansowało do finału w ogólnopolskich zawodach „Czwartki Lekkoatletyczne”.
W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkoła uzyskała też trzy Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w zakresie standardów:
VI – Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy;
VIII- Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem;
XI – Szkoła dysponuje właściwą bazą i wyposażeniem.
Naszym najważniejszym osiągnięciem był z pewnością świetny wynik naszych uczniów w egzaminie zewnętrznym –uzyskali oni średnio 32,90 punktów.
Rok szkolny 2005/2006 był rokiem bogatym w innowacje. Wprowadzono kilka nowych, opracowanych przez nauczycieli programów nauczania m. in. : Program edukacji teatralnej „Spotkanie z teatrem”, program zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci z problemami wychowawczo – edukacyjnymi, programy edukacji zdrowotnej, regionalnej oraz ekologicznej. Szkoła zdobyła kilka Pomorskich Certyfikatów Jakości (IV, VIII, XI, V, VI). Nasi uczniowie zdobyli III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie”, III miejsce w X Mistrzostwach Polski Młodzieży Polskiej w Informatyce, II miejsce w II Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Poszukujących „Enklawa 2006” oraz III miejsce w XXXIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym.
Bardzo uroczyście świętowaliśmy też 60 – lecie naszej szkoły.
Największe osiągnięcia roku szkolnego 2006/2007 to wysoka średnia ze sprawdzianu po klasie szóstej (29,63) oraz około 50 uczniów nagrodzonych w konkursach międzyszkolnych – w tym Grand Prix dla Teatrzyku „Gwiazdeczki”. Konsekwentnie zrealizowano bogaty kalendarz imprez. Uczniowie wędrowali po okolicach Gdyni w czasie rajdów, odwiedzali teatr, brali udział w projektach międzyprzedmiotowych. Szkoła otrzymała wyposażenie do nowej pracowni komputerowej. Rok szkolny 2006/2007 był też czasem pożegnań – na emeryturę odeszły panie H. Zimińska, A. Stupak, M. Białkowska. Po roku pracy naszą szkołę opuściły też panie K. Lisiak i R. Kaczorowska.
W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła osiągnęła wyższą od dotychczasowej pozycję w rankingu szkół gdyńskich. Wpłynęły na to z pewnością sukcesy naszych uczniów w licznych konkursach międzyszkolnych i wojewódzkich. Równie bogaty jak w latach poprzednich był kalendarz imprez – jego realizacja jest zasługą wszystkich nauczycieli, ale głównie pani wicedyrektor A. Przybylskiej.
Rok szkolny 2008/2009 przyniósł nam wiele sukcesów. Po raz kolejny uczniowie klas szóstych osiągnęli wysoką średnią w sprawdzianie – wynik powyżej średniej województwa pomorskiego i Gdyni. Rozbudowano i wyremontowano mieszkanie szkolne na cele służbowe. Nasi uczniowie wzięli udział w wielu konkursach, w których zdobywali wysokie pozycje. Oto najlepsi z nich:

– I nagroda dla zespołu teatralnego „Gwiazdeczka” w XII Małym Gdyńskim Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych;
– II miejsce w Mistrzostwach Gdyni Szkół Podstawowych w „Dwa ognie usportowione”;
– II miejsce dla Aleksandry Falasy w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym klas II;
– II miejsce dla Aleksandry Falasy i Dominika Leżohupskiego oraz III miejsce dla Barbary Zajączkowskiej i Agaty Pawlichy w I międzyszkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej;
– III miejsce dla Marty Pryłowskiej w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Religijnej i Konkursie Piosenki Świąteczno Zimowej;
– I miejsce dla Macieja Fenczyszyna i Jana Szenborna w XII Zawodach Komputerowych Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni;
– tytuł laureata dla Bartłomieja Jelińskiego w XXV Ogólnopolskim Konkursie literackim Twórczości Dzieci i Młodzieży;
– I miejsce dla Macieja Fenczyszyna w konkursie Magellan;
– I miejsce dla Macieja Fenczyszyna w konkursie „Jestem Lingwistą”;
– I miejsce dla Mateusza Śliwy w II Gdyńskim Turnieju Szchowym;
– I miejsce dla Zofii Olsztyńskiej w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „For Seasons”.
Do sukcesów można też z pewnością zaliczyć fakt, że aż 11 nauczycieli zakończyło kolejny etap awansu zawodowego.
W roku szkolnym 2009/2010 zgodnie z kilkuletnią już tradycją szóstoklasiści osiągnęli na sprawdzianie wyniki powyżej średniej gdyńskiej. Popisali się również trzecioklasiści biorący udział w konkursach wojewódzkich pod patronatem kuratora. Nasi uczniowie wzięli udział w kilkunastu konkursach i zawodach sportowych, w których zdobywali wysokie pozycje. W konkursie uczestniczyła także pani I. Rogowska – był to konkurs dla nauczycieli na najlepszy konspekt lekcji zorganizowany przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. W roku szkolnym 2009/2010 wszyscy uczniowie klas IV- VI otrzymali szafki, w których mogą przechowywać podręczniki i przybory szkolne.
Rok szkolny 2010/2011 był niezwykle bogaty w wydarzenia. Świętowaliśmy uroczyście 65 lecie naszej „siedemnastki”. Niezwykle ważna była dla nas całościowa ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w szkole w drugim półroczu. Za naszą pracę otrzymaliśmy wysokie oceny (A i B). Nasi uczniowie jak zawsze osiągnęli bardzo wysokie wyniki w konkursach i zawodach. Do najważniejszych należały:

– Tytuł finalisty międzyprzedmiotowego konkursu Magellan dla Michała Ceklarza.
– I miejsce w Mistrzostwach Rejonu Śródmieście w Tenisie Stołowym dziewcząt – Karolina Burzyńska, Karolina Kowalczyk.
– Srebrny Medal w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych pływaniu – Nikola Kacik.
– I miejsce w Konkursie Przyrodniczym dla klas III – Mateusz Galas.
– I miejsce w konkursie plastycznym „Moja przygoda w Gdyni” – Wiktoria Szprecher; III miejsce – Aleksandra Falasa.
– Tytuł finalisty w Wojewódzko – Metropolitarnym Konkursie Biblijnym im. Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda – Mateusz Gutowski.
O pozostałych sukcesach można przeczytać w zakładce Osiągnięcia, na naszej stronie.
W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła zyskała tablicę interaktywną oraz komputery do 8 sal lekcyjnych. W ramach programu Radosna Szkoła zorganizowano miejsce do zabaw dla naszych uczniów. Był to również rok wyborów – powołano nową Radę Rodziców, a w konkursie na dyrektora szkoły bezkonkurencyjna była pani Aleksandra Urla.

Rok szkolny 2011/2012 był dla nas rokiem wytężonej pracy.  Był to rok, w czasie którego realizowaliśmy niezwykle bogaty kalendarz imprez. Nasi uczniowie uczestniczyli w wyjściach do teatru, opery i filharmonii. Uzyskiwali wysokie miejsca w zawodach sportowych, konkursach wiedzy i artystycznych. Również nauczyciele byli nagradzani – otrzymali nagrody Kuratora, KEN oraz Prezydenta Miasta. Zespół do spraw promocji szkoły w środowisku, złożony z pań Wyrąbkiewicz, Biedrawy i Parnawskiej – Wieloch aktywnie działał, pokazując sukcesy naszych uczniów i eksponując ich prace plastyczne w ośrodku zdrowia, Bibliotece Miejskiej, księgarni oraz w CH Batory.

Uczestniczyliśmy w programie unijnym „Odkryj swoje możliwości”. Uczniowie klas trzecich uzyskali bardzo dobre wyniki w sprawdzianie ministerialnym.

W tym roku szkolnym odbył się remont sali gimnastycznej, zorganizowaliśmy też miejsce do zabaw w świetlicy i plac zabaw na świeżym powietrzu.

Rok szkolny 2012/2013 był rokiem pełnym ciekawych imprez organizowanych w naszej szkole i poza nią. Osiem klas wyjechało na „zielone szkoły”, prawie wszystkie uczestniczyły w krótszych wycieczkach. Wychodziliśmy do teatru i filharmonii, braliśmy udział w koncertach i innych spektaklach. Gościliśmy w naszej szkole rycerzy z Gniewu oraz Grupę Rekonstrukcyjną II Morskiego Pułku Strzelców. Do najbardziej udanych imprez należy zaliczyć: Galę Polskiej Poezji przygotowaną przez panie Wierczińską i Kosz, XVI Małe Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych, a w szczególności przedstawienia TAO i Gwiazdeczek, Projekt „Solidarność Międzypokoleniowa”, za który odpowiedzialne były panie Bieszke, Rapacz i Krzyżanowska. Widzom podobały się także projekty „Klasa na szóstkę”, za który odpowiedzialne były panie Osowska, Lewańczyk, Blok, Szulist i Żołądkowska oraz „Asy z trzeciej klasy” przygotowany przez panie Kosz, Leszner, Reszelewską – Ambroziak i Zdunek.

Nasi uczniowie osiągnęli w tym roku szkolnym wiele sukcesów. Najważniejszym z nich był świetny wynik sprawdzianu po klasie VI. Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego został Jakub Ochnik, a stypendium Prezydenta Miasta Gdyni otrzymał Mateusz Borowski. Sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe osiągali także inni uczniowie. Pani Katarzyna Openchowska otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty, a pani Małgorzata Gałczyńska nagrodę KEN.

Szkoła uzyskała  Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację Programu Edukacyjno Terapeutycznego ORTOGRAFFITI, tytuł „Bezpiecznej Szkoły” w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń oraz tytuł „Lider Lokalnej Ekologii. Zostaliśmy też Szkołą Przyjazną Uczniowi za realizację programu „Czytajmy razem”. Realizowaliśmy programy „Odkryj swoje możliwości”, „Bezpieczne wakacje”, „Vox latina” i „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”. Wzięliśmy też udział w projektach międzynarodowych realizowanych podczas zajęć koła E- Twinning.

W tym roku szkolnym zakupiliśmy tablicę interaktywną oraz inny sprzęt multimedialny. Wyremontowaliśmy także kotłownię.

Rok szkolny 2013/2014 przyniósł nam wiele sukcesów. Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach na szczeblu miasta województwa i państwa. Około 80 z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia. Oto najważniejsze z nich:

Nasz uczeń – Mateusz Borowski zdobył stypendium Prezydenta Miasta Gdyni, został też finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Satysfakcji dostarczyły nam również wyniki Mateusza oraz Szymona Rynkowskiego w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Alfik. Szymon osiągnął też I miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Orograficznym.  Nasi sportowcy zajmowali wysokie lokaty w Finale Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych w Czworoboju Lekkoatletycznym, w IX Mistrzostwach Gdyni – Aquathlon. Podtrzymując kilkuletnią już tradycję zespół TAO prowadzony przez panią Katarzynę Openchowską uplasował się na I miejscu w XVII Małym Gdyńskim Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych, o jedną pozycję wyprzedzając zespół Gwiazdeczki przygotowywany przez panie Reszelewską – Ambroziak i Zdunek.

Szkoła brała udział w wielu projektach, które przyniosły jej nowe certyfikaty m.in. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Realizowaliśmy program żeglarski dla klas V.

Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodziców uzyskaliśmy fundusze na budowę plenerowej siłowni. Najważniejszym naszym wspólnym osiągnięciem są wyniki naszych szóstoklasistów – na poziomie średniej gdyńskiej.

W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy remont kotłowni. Zakupiliśmy też meble do sali nr8.

Redakcja:Diana Blok, Bożena Wierczińska na podstawie opracowania: T. Mielczarek i M. Dyszkant