Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie języka angielskiego, który polega na plastycznym zobrazowaniu angielskich słów. Podczas uczestnictwa w konkursie zapewniamy dobrą zabawę i moc radości z tworzenia i uczenia się języka angielskiego.

Konkurs jest podzielony na kilka kategorii wiekowych i związanych z nimi obszarów tematycznych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu który znajduje się poniżej.

REGULAMIN KONKURSU „KALIGRAMY”

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu „Kaligramy”.
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1- 6 SP 17 w Gdyni.
 4. Tematem konkursu jest KALIGRAM. Jest to kompozycja kaligraficzna stanowiąca zamkniętą całość. Jest to słowo lub wyrażenie przedstawione w postaci obrazu.

KALIGRAM polega na takim przedstawieniu wybranego słowa, aby jego graficzna forma była jednocześnie obrazem danego słowa. Wybrane słowo należy przedstawić w taki sposób, aby jego znaczenie było czytelne, a kolejność liter w wyrazie zachowana. Kaligram nie jest podpisem rysunku.

 1. Celem konkursu jest zachęcanie do nauki języków obcych poprzez alternatywną metodę pracy, sprzyjającą integrowaniu wyobraźni twórczej i pamięci.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych (bez roszczeń autorów do prac autorskich) w celu promocji konkursu i szkoły.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły:

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Prace należy złożyć u  swojego nauczyciela j.angielskiego do 22.03.2019 r.
 2. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora.

 

Harmonogram konkursu:

 

 1. 22-03-2019-ostateczna data dostarczenia prac do Organizatora konkursu.
 2. 29-03-2019-ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 17.
 3. Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się na pierwszym apelu zorganizowanym po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

Forma pracy konkursowej:

 

1.Należy wykonać nigdzie wcześniej niepublikowaną pracę plastyczną, ilustrującą w formie kaligramu słowo lub wyrażenie w języku angielskim.

 1. Praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich. W sytuacji gdy jury konkursu będzie miało wątpliwość co do samodzielności wykonania pracy, nie będzie ona brana pod uwagę podczas konkursu.
 2. Na rewersie wykonanej pracy należy umieścić imię, nazwisko oraz klasę autora pracy.
 3. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w konkursie.
 4. Prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową).

6.. Format arkusza jest określony:

 • A4 dla uczniów klas 1-3,
 • A4 lub A3 dla uczniów klas 4- 6.
 1. Papier użyty do wykonania pracy może być biały lub kolorowy.
 2. Technika wykonania prac jest dowolna (w przypadku wykorzystania materiałów sypkich, takich jak kasza, piasek itp., należy zabezpieczyć pracę przed zniszczeniem, np. osypaniem).
 3. Zakres tematyczny Kaligramów:
 1. klasy 1 – części ciała
 2. klasy 2- zwierzęta
 3. klasa 3 – pogoda
 4. klasy 4- czasowniki czynne (przedstawiające czynności)
 5. klasy 5- miejsca w mieście/ elementy krajobrazu
 6. klasy 6- przymiotniki

Uczestnicy konkursu nie muszą ograniczać się do słów / wyrażeń poznanych na lekcjach języka angielskiego w SP 17.

Tryb prowadzenia konkursu:

 

 1. Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1, klasy 2-3 oraz klasy 4-6.
 2. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace. Najważniejszymi kryteriami będą: poprawność językowa, samodzielność wykonania pracy oraz wrażenia artystyczne.
 3. W każdej kategorii wiekowej przewiduje się trzy punktowane miejsca, dla których przyznane są nagrody rzeczowe oraz Homework Pass- tegoroczne zwolnienie z wykonania wybranej przez ucznia pracy domowej z języka angielskiego w bieżącym roku szkolnym .
 4. Organizator opublikuje wyniki konkursu na stronie internetowej szkoły.
 5. Laureaci zostaną poinformowani przez swojego nauczyciela języka angielskiego.
 6. Nagrody zostaną wręczone na pierwszym apelu po ogłoszeniu wyników konkursu.
 7. Prace nie są zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 8. Jury ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić nagrody specjalne.
 9. Decyzja jury jest ostateczna.