INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 17 im.wiceadm.Józefa Unruga, ul.Grabowo 12, 81-265 Gdynia (dalej szkoła). 

Dane kontaktowe administratora to:  Sekretariat@SP17.edu.pl 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w szkole jest : Aleksandra Nodzyńska

Dane kontaktowe Inspektora to: iod.edu@gdynia.pl 

Szkoła może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować obowiązek edukacyjny; 
 • promować działalność szkoły oraz umiejętności i osiągnięcia dziecka na szkolnej stronie www, na terenie szkoły oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • umożliwiać udział dziecka w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych formach współzawodnictwa;
 • zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia oraz porządku publicznego na terenie szkoły;
 • umożliwiać udział dziecka w zorganizowanych wyjściach i wycieczkach szkolnych;
 • umożliwiać udział dziecka w programach współpracy edukacyjnej między podmiotami z Unii Europejskiej;
 • prowadzić dokumentację księgową wszystkich transakcji finansowych; 
 • tworzyć raporty, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób  korzystasz ze szkolnej strony www co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • umożliwiać udział dziecka w organizowanych przez szkołę posiłkach;
 • umożliwiać odbiór dziecka ze szkoły przez osoby które upoważniłeś;
 • realizować umowy z kontrahentami;

W jakim zakresie szkoła może przetwarzać Twoje dane?

Imię, nazwisko i adres Twój oraz dziecka; telefon kontaktowy; adres e-mail, PESEL dziecka; prace, oceny, frekwencja i opinie dot.dziecka; historia edukacji dziecka; informacje o stanie zdrowia dziecka; imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka; Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności; zdjęcia i filmy wideo, IP komputera, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu); dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub tradycyjnej oraz które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej z pracownikiem szkoły;  Twój podpis, udzielone przez Ciebie zgody.

Na jakiej podstawie szkoła przetwarza Twoje dane?

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29) ze wskazanymi   przepisami regulującymi działalność szkoły; 
 • prawnie uzasadniony interes szkoły;
 • Twoje pisemne zgody na przetwarzanie. 

Jak długo szkoła przetwarza Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Szkoła nie może usuwać danych związanych z obowiązkiem edukacyjnym. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od ukończenia przez dziecko edukacji w szkole podstawowej lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Komu szkoła przekazuje Twoje dane?

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie czterem grupom:

 • osobom upoważnionym przez szkołę – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;
 • innym odbiorcom np. UM Gdynia, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, MEN, OKE, placówkom edukacyjnym z obszaru Unii Europejskiej, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;
 • Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in.USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych na szkolnej stronie www, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat. Szkoła może wykorzystywać formularze Google jako narzędzie do zbierania prostych danych. Szkoła może przekazywać Twoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznie na podstawie Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.

Twoje uprawnienia

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych do innego administratora danych;
 • masz także prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Cię odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych

osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;

Oznacza to, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej  może wydawać zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.

Działania podjęte przez szkoły na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.