REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W GDYNI

 

 • 1

 

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły oraz pracownicy.
 • 2

 

 1. Korzystanie z obiadów jest odpłatne. Opłaty za wyżywienie zmienia się w zależności od potrzeb zarządzeniem dyrektora.
 • 3

 

 1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

 

 • 4
 1. Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków, wydawanych w stołówce szkolnej na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • 5

 

 1. Zgodnie z § 1 pracownicy szkoły mogą korzystać ze stołówki według zasad:
 • dla nauczycieli i pozostałych pracowników niebędących nauczycielami – odpłatność  w pełnej wysokości obejmująca koszty surowca oraz koszty przygotowania posiłku uwzględniające koszty wynagrodzenia pracowników stołówki, składki naliczone  od tych wynagrodzeń  a także koszty utrzymania stołówki.

 

 • 6

 

 1. Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej, dokonywane są w kasie szkoły lub przelewem na konto szkoły według harmonogramu wpłat, przekazywanego rodzicom/opiekunom prawnym w momencie składania deklaracji zapisu dziecka  na obiady (dostępnego także na stronie szkoły w zakładce „STOŁÓWKA”) jednak nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. Wyjątek stanowi  miesiąc wrzesień i styczeń. W miesiącu wrześniu i styczniu odpłatności dokonywane są 2-krotnie w danym miesiącu, również zgodnie z harmonogramem wpłat.
 2. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie, uniemożliwi dziecku korzystanie z obiadów w miesiącu, za który przypadała płatność.
 3. Z uwagi na okres rozliczeniowy nie dokonuje się przelewu w grudniu, jako opłaty za styczeń. Każda taka wpłata, zgodnie przepisami prawa, przekazywana jest na konto Urzędu Miasta.
 4. Uczniowie i pracownicy korzystający ze stołówki szkolnej w przypadku nieobecności mają możliwość zwrotu opłaty za niewykorzystany obiad, gdy taki fakt zostanie zgłoszony do kasjera lub intendenta w dniu poprzedzającym posiłek. W celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt do sekretariatu  szkoły mailowo, sms-em   lub telefonicznie do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień obiadu.  Zgłoszenia  po godzinie 14:00, weekendowe i świąteczne są uznawane za zgłoszenia zrobione  w najbliższym dniu roboczym. Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca równowartość dziennej stawki obiadowej, pomnożonej przez ilość dni (z wyłączeniem dnia zgłoszenia), która zostanie odliczona  przy opłacie za następny miesiąc. Dokonując wpłaty za obiady przelewem na konto bankowe, kwotę odpisu należy  każdorazowo uzgodnić  z panią Intendentką lub w sekretariacie szkoły. W przypadku wpłaty gotówkowej, kwotę wynikająca z odpisu wypłaca się w kasie szkoły.
 5. Nadpłaty za miesiąc czerwiec zostaną wypłacone w ostatnim tygodniu nauki uczniom lub przelane na konta rodziców w przypadku dokonywaniu opłaty w formie przelewu bankowego. Zwroty odpisów za czerwiec następują w kasie.
 6. Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego rezygnację.
 • 7

 

 1. Koszty wylicza się corocznie i dyrektor jednostki  przekazuje informację o wysokości opłat  za posiłek organowi prowadzącemu  do 31 stycznia roku następującego po roku, za który składana jest informacja.
 2. Informacja zawiera :
 1. wysokość opłaty za posiłek ucznia w oparciu o koszty surowca przeznaczonego na jego przygotowanie,
 2. wysokość opłaty za posiłek personelu szkoły z podziałem na:
 • koszty surowca,
 • koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń,
 • koszty utrzymania stołówki.
 • 8

 

 1. Posiłki w stołówce szkolnej są wydawane w godzinach ustalonych przez dyrektora jednostki : 1130 – 1150, 1235 – 1255,   1340  – 1355.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może udzielić zgody na wydanie posiłku w innych godzinach.
 • 9

 

 1. Nauczyciele świetlicy na podstawie sporządzonej przez kasjera listy uprawnionych  do posiłków dopuszcza uczniów do korzystania z obiadów.
 2. Dyrektor może wyznaczyć inne osoby do sprawowania tej funkcji.

 

 • 10

 

 1. Żywienie w szkole jest finansowane ze środków pochodzących z :
 • wpłat uczniów i pracowników szkoły,
 • darowizn od sponsorów,
 • środków otrzymanych za faktury wystawiane na MOPS.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  03.09.2018r.