Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

W dniu dzisiejszym (o godz. 12.00) zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego. Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice zapisali swoje pociechy do naszej szkoły na 1 priorytecie, zostały zakwalifikowane.

Jednocześnie przypominam o konieczności potwierdzenia woli zapisu dziecka do zerówki/oddziału przedszkolnego w dniach 07-12 kwietnia 2021r. ,stanowi to podstawę przyjęcia dziecka do szkoły.

Wolę można potwierdzić w następujący sposób:

– bezpośrednio na stronie, na której wprowadzany był wniosek, należy pobrać druk i przesłać skan,

– pobrać druk z dyżurki szkolnej, wypełnić, podpisać i zostawić na dyżurce,

– pobrać druk z dyżurki, wypełnić i podpisać  w domu, a następnie przesłać skan,

– pobrać druk ze strony szkoły (zakładka Dla Rodzica – Rekrutacja), wypełnić, podpisać i  przesłać skan (druk powinien być dostępny od 8 kwietnie 2021r.)

Skany wysyłają Państwo na adres:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY (rok szkolny
2021/22).

POBIERZ TUTAJ (pdf)

POBIERZ TUTAJ (.doc)

Ważna informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – oddział przedszkolny oraz klasa I.

 

Zbliża się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

5 marca 2021 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.

 

W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

 

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

 

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

 

W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja

 

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

 

5 marca 2021 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja

8 marca od godz. 10.00 do 19 marca 2021 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

14 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie uzupełniające:

21 maja 2021 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

 

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe (łącznie), określone w ustawie Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria mają jednakową wartość, która zostanie określona 5 marca 2021 r., wraz z uruchomieniem  rekrutacji.

 

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

 

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;

 

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;

 

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.;

 

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale  przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;

 

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;

 

6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

 

1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu  skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

 1. b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 2. c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

 

2)  a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

 1. b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 2. c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
 3. d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności

gospodarczej wraz z numerem NIP;

 

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

 

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

 

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

 

6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

 

Rekrutacja do klasy I – rok szkolny 2021/2022

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 29 marca – 23 kwietnia 2021r. (do godz. 15.00)

Wniosek o przyjęcie do klasy IPOBIERZ TUTAJ (.doc)

Wniosek o przyjęcie do klasy IPOBIERZ TUTAJ (pdf)

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację, a tym samym chęć ograniczenia konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie szkoły, osoby zainteresowane zapisaniem dziecka/dzieci do klasy I proszone będą o wcześniejszy kontakt mailowy:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl  lub  sekretariat@sp17.eu

Dla osób, które nie będą miały możliwości wydrukowania wniosku, na portierni szkoły dostępne będą wnioski w formie papierowej. Po  wypełnieniu i podpisaniu wniosku konieczne będzie przekazanie go do  sekretariatu szkoły. O trybie jego przekazania (osobiście lub w formie skanu) poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

 

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

 

od 29 marca do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 maja 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 26 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. – składanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

2 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie uzupełniające:

od 7 czerwca  do 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 lipca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 6 lipca 2021 r. do 12 lipca 2021 r. – składanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16 lipca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Uchwała kryteria oddziały przedszkolne i kl. „0”CZYTAJ TUTAJ

Zarządzenie Prezydenta Miasta – terminyCZYTAJ TUTAJ

Kryteria rekrutacji uczniów spoza obwoduCZYTAJ TUTAJ

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  z póź zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni,  adres do korespondencji: 81-265   Gdynia,  ul. Grabowo 12, e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl
 1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Aleksandra Nodzyńska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: edu@gdynia.pl korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 2. Celem zbierania danych jest: rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole,  wypełnianie statutowych zadań szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art. .6 ust. 1 lit. c); 9 ust. 2 lit. a).
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do szkoły i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom szkoły, szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego, Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 4. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 8. W przypadku dzieci które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o: sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej, ograniczenie przetwarzania danych osobowych, dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

 

Nasz adres:
ul. Grabowo 12
telefon: 58 620 89 78
sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl