– WAŻNA INFORMACJA – dot. dzieci zapisanych do klasy I

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

W dniu dzisiejszym tj. 5 czerwca 2020r. o godz. 12.oo (w holu głównym szkoły) zostanie umieszczona lista dzieci (kandydatów) zakwalifikowanych do klasy I.

Wpisanie dziecka/dzieci na listę kandydatów zakwalifikowanych, nie jest tożsame z przyjęciem Ich do szkoły.

Przypominam o konieczności potwierdzenia woli zapisu (druk oświadczenia potwierdzającego wolę został Państwu wysłany drogą mailową).  Jeśli ktoś z Państwa go nie otrzymał, bardzo proszę o kontakt z sekretariatem szkoły, ewentualnie o pobranie z dyżurki szkolnej.

Oświadczenie należy wypełnić, podpisać i przekazać do sekretariatu szkoły najpóźniej do 15 czerwca 2020r.  Można je odesłać drogą mailową na adres:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.30 – 14.00 lub pozostawić w kopercie (podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka)  u osoby dyżurującej na portierni (w godz. 7.30 – 18.00).

Sprawa jest bardzo ważna i bardzo proszę dotrzymać tego terminu. Brak oświadczenia, będzie skutkował skreśleniem dziecka/dzieci z listy.

W przypadku pytań, można także kontaktować się telefonicznie: 58 620 89 78 lub 505 276 031 (w godz. 8.00 – 14.00).

 

 

Rekrutacja do klasy I

na rok szkolny 2020/2021 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 6-29 maja 2020r.

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację, a tym samym chęć ograniczenia konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie szkoły, osoby zainteresowane zapisaniem dziecka/dzieci do klasy I proszone są o kontakt mailowy:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

w celu uzyskania wniosku o przyjęcie dziecka/dzieci  do klasy I w naszej szkole. Wypełniony i podpisany przez Rodziców /Opiekunów prawnych wniosek, należy w formie skanu odesłać na w/w adres e-mail.

Dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania wniosku i odesłania podpisanego skanu, na portierni szkoły dostępne  są wnioski w formie papierowej. Po  wypełnieniu i podpisaniu wniosku również można go złożyć (w zamkniętej kopercie, adresowanej do sekretariatu szkoły SP 17) na portierni szkoły.

W przypadku zmiany sytuacji i wytycznych dotyczących procesu rekrutacji, zostaną Państwo o tym poinformowani w kolejnej wiadomości.

 

WAŻNA informacja dot. potwierdzania woli  wniosków  kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców/opiekunów i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady składania potwierdzenia woli (bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica) w placówce pierwszego wyboru – termin 25-31 marca 2020r.

Rodzice/Opiekunowie, którzy logowali się do systemu i składali wniosek drogą elektroniczną, również będą mogli potwierdzić wolę elektronicznie od godz. 15-tej 25 marca 2020r. (nie zwalnia to jednak z konieczności złożenia potwierdzenia woli w formie papierowej w terminie późniejszym).

Druki potwierdzenia prześlę Państwu na adres mailowy z prośbą o ich wypełnienie i podpisanie.

Osoby, które składały wniosek w formie papierowej (bez logowania), proszone są o przysłanie drogą mailową informacji, że potwierdzają wolę zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego  – w treści maila należy wpisać:

Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2020/21 do  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 17

przez moje/nasze dziecko: (wpisujemy imię i nazwisko dziecka)

numer PESEL dziecka:
(w przypadku braku nr PESEL proszę wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Na dole pełne imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna.

Z chwilą powrotu do normalnego trybu pracy, skontaktuję się z Państwem i poinformuję o konieczności doniesienia potwierdzenia woli w formie papierowej do sekretariatu szkoły.

 

 

WAŻNA informacja dot. składania wniosków  rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków – placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a szkołą.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni prowadzi nabór do grup zerowych oraz klas I w roku szkolnym 2020 / 2021

Rekrutacja do oddziałów „0” będzie się odbywała poprzez serwis elektroniczny

w dniach od 02 marca 2020r. (od godz. 12.00) do 16 marca 2020r. (do godz. 16.00).

adres strony dla Rodziców/Opiekunów prawnych:

www.gdynia.pl/rekrutacja

 

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać

i złożyć w sekretariacie  szkoły (w godzinach jego pracy).

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 58 620 89 78 lub 505 276 031

adres e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

 

Rekrutacja do klas I będzie miała miejsce w terminie

od 06 maja 2020r. do 29 maja 2020r. (godz. 15.00).

Wnioski o przyjęcie do klasy I są dostępne w sekretariacie szkoły.

Istnieje również możliwość wysłania wniosku na wskazany adres mailowy.

 

 Nasze mocne strony:

 położenie na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, czyste powietrze wokół szkoły,

 wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna, liczne sukcesy naszych uczniów,

 atrakcyjny program wychowawczy-mocno akcentowane wartości patriotyczne, liczne wyjścia do teatrów, filharmonii, muzeów, wyjazdy na wycieczki, rajdy,

 zwiększona liczba godzin języka angielskiego,

 trwały i stabilny rozwój naszych uczniów,

 innowacyjna nauka za pomocą chmury ,,Blended –Learning”,

 świetlica czynna od 7.00 do 17.30, 

 objęcie opieką logopedyczną wszystkich potrzebujących,

 atrakcyjne zajęcia dodatkowe: warsztaty teatralne, muzyczne, sportowe,

 zajęcia ruchowe z mocnym akcentem na  gimnastykę korekcyjną,

 zbilansowane, zdrowe posiłki podawane w stołówce szkolnej,

 od IV klasy  basen w ramach zajęć obowiązkowych, 

 nauka języka niemieckiego i francuskiego jako drugiego języka obcego, 

 wsparcie pedagoga, psychologa, tutora,

 opieka i ciekawe zajęcia w czasie dni wolnych od zajęć.

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  z póź zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni,  adres do korespondencji: 81-265   Gdynia,  ul. Grabowo 12, e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl
 1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Aleksandra Nodzyńska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: edu@gdynia.pl korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 2. Celem zbierania danych jest: rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole,  wypełnianie statutowych zadań szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art. .6 ust. 1 lit. c); 9 ust. 2 lit. a).
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do szkoły i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom szkoły, szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego, Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 4. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 8. W przypadku dzieci które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o: sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej, ograniczenie przetwarzania danych osobowych, dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

 

Nasz adres:
ul. Grabowo 12
telefon: 58 620 89 78
sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl