Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Począwszy od jutra tj. środy 24.08.2022r. w okolicy dyżurki szkolnej dostępne będą listy dzieci przyjętych do szkoły z podziałem na klasy (dotyczy klas I).

 

 

Ważna informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 – oddział przedszkolny (zerówka) oraz klasa I.

Rekrutacja rozpoczyna się 21 marca 2022r. (od godz. 10.00).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia/news

Wprowadzone wnioski należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 1 kwietnia 2022r. (system zostaje zamknięty o godz. 16.00, proszę nie czekać do ostatniej chwili z dostarczeniem wniosku).

 

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

 

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

 

18 marca 2022 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

21 marca od godz. 10.00 do 01 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie uzupełniające:

03 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

od 06 czerwca od godz. 10.00 do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 22 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

24 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;
2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;
3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.;
4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;
5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;
6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:
a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką
wpływu urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę
podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
2) a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie
dziennym,
d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności
gospodarczej wraz z numerem NIP;
3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;
4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Rekrutacja do klasy I – rok szkolny 2022/2023

POBIERZ WNIOSEK TUTAJ – PDF

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

 

od 21 marca do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 maja 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 20 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r. – składanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

3 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie uzupełniające do klasy I:

od 6 czerwca  do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 lipca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 13 lipca 2022 r. do 20 lipca 2022 r. – składanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22 lipca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Osoby, które nie będą miały możliwości wydrukowania wniosku, proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły lub na portiernię (tam także dostępne będą wnioski w formie papierowej). Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku, konieczne będzie przekazanie go do  sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty do wglądu).

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl  lub  sekretariat@sp17.eu

 

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. wiceadm. J. Unruga w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia, e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska e-mail: edu@gdynia.pl
 3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania  danych  osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza   do Szkoły Podstawowej nr 17 im. wiceadm. J. Unruga w Gdyni.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

10. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd

Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Nasz adres:
ul. Grabowo 12
telefon: 58 620 89 78, 505 276 031
sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl