Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Na terenie szkoły (wiatrołap przed dyżurką szkolną) zostały wywieszone listy dzieci/uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 17 (z podziałem na oddziały/klasy). Listy te nie zostały udostępnione na stronie szkoły.

 

W dalszym ciągu trwają prace nad planem lekcji, a także ustaleniem godzin rozpoczęcia roku szkolnego w poszczególnych klasach. Prosimy o jeszcze odrobinę cierpliwości.

 

Nasz adres:
ul. Grabowo 12
telefon: 58 620 89 78
sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 –  możliwe będzie składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w trybie uzupełniającym. Wraz z wnioskiem należy przynieść do sekretariatu szkoły dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek: 8.30 – 15.00

wtorek – czwartek: 11.30 – 15.00

piątek: 8.30 – 15.30

W przypadku pytań, prosimy o kontakt tel. 58 620 89 78, 505 276 031

 

Jednocześnie przypominam o konieczności potwierdzenia woli zapisu dziecka do zerówki/oddziału przedszkolnego w dniach 07-10 czerwca 2021r. , stanowi to podstawę przyjęcia dziecka do szkoły. Dotyczy wniosków złożonych w trybie uzupełniającym.

Wolę można potwierdzić w następujący sposób:

– bezpośrednio na stronie, na której wprowadzany był wniosek (jeśli strona jest dostępna), należy pobrać druk i przesłać skan,

– pobrać druk z dyżurki szkolnej – wypełnić, podpisać, a następnie zostawić na dyżurce lub złożyć w sekretariacie szkoły,

– pobrać druk ze strony szkoły (zakładka Dla Rodzica – Rekrutacja), wypełnić, podpisać i  przesłać skan.

Skany wysyłają Państwo na adres:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY (rok szkolny
2021/22).

POBIERZ TUTAJ (pdf)

POBIERZ TUTAJ (.doc)

 

Ważna informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – oddział przedszkolny oraz klasa I.

 

Zbliża się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

5 marca 2021 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów.

 

W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

 

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

 

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

 

W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja

 

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

 

5 marca 2021 r. o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja

8 marca od godz. 10.00 do 19 marca 2021 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

14 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie uzupełniające:

21 maja 2021 r. o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany

15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

 

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe (łącznie), określone w ustawie Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria mają jednakową wartość, która zostanie określona 5 marca 2021 r., wraz z uruchomieniem  rekrutacji.

 

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

 

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;

 

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;

 

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.;

 

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale  przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;

 

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.;

 

6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

 

1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu  skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

 1. b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 2. c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

 

2)  a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

 1. b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 2. c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
 3. d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności

gospodarczej wraz z numerem NIP;

 

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

 

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

 

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

 

6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

 

Rekrutacja do klasy I – rok szkolny 2021/2022

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

W dniu 26 maja 2021r. (o godz. 12.00) zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I. Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice zapisali swoje pociechy do naszej szkoły, zostały zakwalifikowane.

Jednocześnie przypominam, że warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły, jest złożenie/przesłanie  potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I w dniach 26-31 maja 2021r. .

Wolę można potwierdzić w następujący sposób:

– pobrać druk z dyżurki szkolnej lub z sekretariatu – wypełnić, podpisać, a następnie zostawić na dyżurce lub złożyć w sekretariacie szkoły,

– pobrać druk ze strony szkoły (zakładka Dla Rodzica – Rekrutacja), wypełnić, podpisać i  przesłać skan.

Formularz będzie dostępny w w/w terminie.

Sekretariat będzie czynny:

środa – czwartek: 11.30 – 15.00

piątek: 8.30 – 15.30

poniedziałek: 8.00 – 15.00

Skany wysyłają Państwo na adres:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

 

 

 

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

 

od 29 marca do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 maja 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 26 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. – składanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

2 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Postępowanie uzupełniające do klasy I:

od 7 czerwca  do 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 lipca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 6 lipca 2021 r. do 12 lipca 2021 r. – składanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16 lipca 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Osoby, które nie będą miały możliwości wydrukowania wniosku, proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły lub na portiernię (tam także dostępne będą wnioski w formie papierowej). Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku, konieczne będzie przekazanie go do  sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty do wglądu).

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl  lub  sekretariat@sp17.eu

 

Wniosek o przyjęcie do klasy I – POBIERZ TUTAJ (.doc)

Wniosek o przyjęcie do klasy I – POBIERZ TUTAJ (pdf)

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA – KLASA I (rok szkolny 2021/22).

POBIERZ TUTAJ (pdf)

POBIERZ TUTEJ (doc)

 

Uchwała kryteria oddziały przedszkolne i kl. „0”CZYTAJ TUTAJ

Zarządzenie Prezydenta Miasta – terminyCZYTAJ TUTAJ

Kryteria rekrutacji uczniów spoza obwoduCZYTAJ TUTAJ

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
  z póź zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. wiceadm. Józefa Unruga w Gdyni,  adres do korespondencji: 81-265   Gdynia,  ul. Grabowo 12, e-mail: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl
 1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Aleksandra Nodzyńska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: edu@gdynia.pl korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 2. Celem zbierania danych jest: rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole,  wypełnianie statutowych zadań szkoły w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art. .6 ust. 1 lit. c); 9 ust. 2 lit. a).
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do szkoły i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom szkoły, szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego, Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 4. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 8. W przypadku dzieci które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o: sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej, ograniczenie przetwarzania danych osobowych, dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań szkoły wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

 

Nasz adres:
ul. Grabowo 12
telefon: 58 620 89 78
sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl