Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją MEN nauka zdalna dla klas 4-8 zostaje przedłużona do 29.11.2020.

Od poniedziałku 9.11.2020 również klasy 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne. W związku z tym prosimy o zabranie ze szkoły w piątek po zajęciach podręczników, ćwiczeń i zeszytów. Przypominamy, że do prowadzenia zajęć zdalnych nauczyciele wykorzystują komunikator MEET na platformie GSUITE. Zgodnie z Regulaminem organizacji zdalnego nauczania lekcje zdalne dla klas 1-3 trwają dziennie maksymalnie 120 minut. Istnieje możliwość pewnych zmian w godzinach prowadzenia zajęć. O szczegółach poinformują wychowawcy klas.

Oddziały przedszkole prowadzone przez panie Rapacz i Bieszke pracują w trybie stacjonarnym ( chodzą do szkoły) według stałego planu zajęć.

W przypadku braku możliwości korzystania przez dziecko z edukacji zdalnej w domu ( problemy techniczne lub niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem) dopuszcza się przyprowadzenia dziecka do świetlicy szkolnej. Równocześnie informuję, że ze względów technicznych nie ma możliwości uczestnictwa dzieci uczęszczających do świetlicy w zajęciach on-line. W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńcze. Nauczyciele prowadzący zajęcia on-line w klasach 1-3 będą przekazywali wychowawcom świetlicy informacje o realizowanych w danym dniu zagadnieniach i dzieci będą mogły samodzielnie pod opieką nauczycieli świetlicy na bieżąco pracować nad realizowanym na lekcji zdalnej w danym dniu tematem.

Świetlica szkolna pracuje w dotychczasowych godzinach 6.45-17.15. Rodziców, którzy muszą w okresie nauki zdalnej przyprowadzać dzieci do świetlicy, prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym wychowawców klas. W przypadku zbyt dużej ilości dzieci zgłoszonych do świetlicy pierwszeństwo mają dzieci rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.

Dla dzieci uczęszczających do szkoły ( oddziały przedszkolne oraz dzieci zgłoszone do świetlicy) obiady będą wydawane na dotychczasowych zasadach.