Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Roboty budowlane

Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. WICEADM. JÓZEFA UNRUGA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000212363

1.4) Adres zamawiającego 1.4.1.) Ulica: ul. Grabowo 12 1.4.2.) Miejscowość: Gdynia 1.4.3.) Kod pocztowy: 81-265 1.4.4.) Województwo: pomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 620 89 78

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp17.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0de19c5-1a13-11ec-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00035552

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-26

SEKCJA III PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne – od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186183/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00035552 z dnia 2022-01-26

2022-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                                                    Ogłoszenie o wykonaniu umowy – – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00035552 z dnia 2022-01-26

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

(Numeracja zgodna z SWZ) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn: „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni”

  1. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje:
   1. roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu,
   2. roboty demontażowe i montażowe,
   3. roboty elektryczne,
   4. roboty sanitarne,
   5. roboty remontowo-budowlane,
   6. wywóz i utylizacja odpadów,
   7. roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
  1. Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje:
   1. roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu,
   2. roboty demontażowe i montażowe,
   3. roboty elektryczne,
   4. roboty sanitarne,
   5. roboty remontowo-budowlane,
   6. wywóz i utylizacja odpadów,
   7. roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykonania robót budowlanych stanowi:
   1. dokumentacja projektowa (załącznik nr 9), dyspozycje zawarte w rozdziale III SWZ,
   2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10).

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA IV PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

60 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FIRMA BUDOWLANA „EFAK”S.J.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190 216 876

4.3.3.) Ulica: NARWICKA 1

2022-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                                                    Ogłoszenie o wykonaniu umowy – – Roboty budowlane

4.3.4.) Miejscowość: GDAŃSK

4.3.5.) Kod pocztowy: 80-557

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 296000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00263093/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 296000 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00035552 z dnia 2022-01-26

2022-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                                                    Ogłoszenie o wykonaniu umowy – – Roboty budowlane