Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 17 w roku szkolnym 2015/2016

 1. Obowiązek szkolny dziecko rozpoczyna w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 6 lat
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata złożony  do dyrektora szkoły od dnia 1 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 6. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
  a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji;
  b. ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły i podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu wyników rekrutacji (lista zawiera imiona i nazwiska przyjętych oraz nieprzyjętych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej),                                                             c. sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego,
  d. przekazanie dyrektorowi szkoły pisemnych odwołań od wyników rekrutacji.
 7. Ustala się kryteria rekrutacji i punktację do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

Kryteria

Punkty

1.

Kontynuacja edukacji dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole

2

2.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata

1

3.

Rodzice są zameldowani w gminie Gdynia

1

4.

Bliskość miejsca pracy rodziców

0,5

5.

Bliskość zamieszkania dziadków lub opiekunów dziecka

0,5

 

 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

  a. składanie wniosków wraz z załącznikami – od 1 marca do 31 marca 2015r.;
  b. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 6 maja 2015 r. godz. 12.00;
  c. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 6 maja 2015 r. godz. 15.00.

 2. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć dokumenty:

  a. oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu do oddziału przedszkolnego       (zał. nr 1)
  b. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły (zał. nr 2);
  c. oświadczenie rodzica, że miejsce wykonywania pracy znajduje się w pobliżu szkoły (zał. nr 3)
  d. oświadczenie rodzica, że w obwodzie szkoły lub w jego pobliżu zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki (zał. nr 4)

 3. Limit miejsc w klasach pierwszych szkoły podstawowej ustala dyrektor szkoły. Limit nie powinien przekroczyć 25 uczniów w oddziale.
 4. Postępowanie odwoławcze określa ustawa o systemie oświaty i procedura opracowana na jej podstawie:
  – składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia od 7 maja        do 16 maja 2015 r.;
  – przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia – od 16 maja                      do 20 maja 2015 r.;
  – złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – od 21 maja                               do 2 czerwca 2015 r.;
  – rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – od 3 czerwca                             do 10 czerwca 2015 r.;
  – skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora – po 1 lipca 2015 r.
 5. Rekrutacja kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gdyni od 14.08.2015r.           do 25 sierpnia 2015 r.
 6. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor (nie dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu, zgodnie z odrębnymi przepisami). Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.