Dnia 14 grudnia klasa VII b pod opieką pań Przybylskiej i Miszczak uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w sąsiedniej Gdyńskiej Szkole Społecznej. Zajęcia miały na celu zwiększenie stopnia świadomości uczniów na temat problemów i możliwości osób z dysfunkcją wzroku, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, propagowanie tolerancji, właściwego reagowania i pomagania drugiemu człowiekowi. Wspólne działania podczas warsztatów służyły kształtowaniu postawy empatii, przeciwdziałaniu agresji i przemocy.