REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W GDYNI

 

 • 1

 

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły oraz pracownicy.
 • 2

 

 1. Korzystanie  z  obiadów  jest odpłatne. Opłaty za wyżywienie zmienia się w zależności od potrzeb zarządzeniem dyrektora.
 • 3

 

 1. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
 • 4
 1. Dla uczniów znajdujących  się  w  trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków, wydawanych w stołówce szkolnej na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • 5
 1. Zgodnie z § 1 pracownicy szkoły mogą korzystać ze stołówki według zasad:
 • dla nauczycieli i pozostałych pracowników niebędących nauczycielami – odpłatność  w pełnej wysokości obejmująca koszty surowca oraz koszty przygotowania posiłku uwzględniające koszty wynagrodzenia pracowników stołówki, składki naliczone od tych wynagrodzeń  a także koszty utrzymania stołówki.
 • 6

 

 1. Wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej, dokonywane są przelewem na konto szkoły według harmonogramu wpłat, przekazywanego rodzicom/opiekunom prawnym w momencie składania deklaracji zapisu dziecka na obiady (dostępnego także na stronie szkoły w zakładce „STOŁÓWKA”) jednak nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Wyjątek stanowi  miesiąc wrzesień i styczeń. W miesiącu wrześniu i styczniu odpłatności dokonywane są 2-krotnie w danym miesiącu, również zgodnie z harmonogramem wpłat.  W sytuacjach wyjątkowych (po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły), możliwa jest wpłata  za obiady w kasie szkoły.

 1. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie, uniemożliwi dziecku korzystanie z obiadów w miesiącu, za który przypadała płatność.
 1. Z uwagi na okres rozliczeniowy nie dokonuje się przelewu w grudniu, jako opłaty za styczeń. Każda taka wpłata, zgodnie przepisami prawa, przekazywana jest na konto Urzędu Miasta i tym samym nie może być zaliczona na poczet obiadów dla dziecka.
 2. Uczniowie i pracownicy korzystający ze stołówki szkolnej w przypadku nieobecności mają możliwość zwrotu opłaty za niewykorzystany obiad, gdy taki fakt zostanie zgłoszony do kasjera lub intendenta w dniu poprzedzającym posiłek. W celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt do sekretariatu  szkoły mailowo, sms-em lub telefonicznie do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień obiadu.  Zgłoszenia  po godzinie 14:00, weekendowe i świąteczne są uznawane za zgłoszenia zrobione w najbliższym dniu roboczym. Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca równowartość dziennej stawki obiadowej, pomnożonej przez ilość dni (z wyłączeniem dnia zgłoszenia), która zostanie odliczona  przy opłacie za następny miesiąc. Dokonując wpłaty za obiady przelewem na konto bankowe, kwotę odpisu należy  każdorazowo uzgodnić  z panią Intendentką lub w sekretariacie szkoły. W przypadku wpłaty gotówkowej, kwotę wynikająca z odpisu wypłaca się w kasie szkoły.
 3. Nadpłaty za miesiąc czerwiec zostaną wypłacone w ostatnim tygodniu nauki uczniom lub przelane na konta rodziców w przypadku dokonywaniu opłaty w formie przelewu bankowego. Zwroty odpisów za czerwiec następują w kasie szkoły.
 4. Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendenta najpóźniej  do ostatniego dnia  miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rezygnacja dotyczy.
 • 7

 

 1. Koszty wylicza się corocznie i dyrektor jednostki  przekazuje informację o wysokości opłat                za posiłek organowi prowadzącemu  do 31 stycznia roku następującego po roku, za który składana jest informacja.
 2. Informacja zawiera :
 1. wysokość opłaty za posiłek ucznia w oparciu o koszty surowca przeznaczonego na jego przygotowanie,
 2. wysokość opłaty za posiłek personelu szkoły z podziałem na:
 • koszty surowca,
 • koszty wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń,
 • koszty utrzymania stołówki.
 • 8

 

 1. Posiłki w stołówce szkolnej są wydawane w godzinach ustalonych przez dyrektora jednostki: 1130 – 1150, 1235  – 1255,   1340  – 1355.

 

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może udzielić zgody na wydanie posiłku           w innych godzinach.
 • 9

 

 1. Nauczyciele świetlicy na podstawie sporządzonej przez kasjera listy uprawnionych  do posiłków dopuszcza uczniów do korzystania z obiadów.
 2. Dyrektor może wyznaczyć inne osoby do sprawowania tej funkcji.

 

 • 10

 

 1. Żywienie w szkole jest finansowane ze środków pochodzących z :
 • wpłat uczniów i pracowników szkoły,
 • darowizn od sponsorów,
 • środków otrzymanych za faktury wystawiane na MOPS.

 

 

 

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 (za CZERWIEC 2019r.)

Należność za obiady prosimy wpłacać od 27 do 31 maja 2019r.

NA RACHUNEK BANKOWY

(w tytule podajemy: imię i nazwisko dziecka, klasa – za obiady)

(numer konta dostępny na stronie szkoły, w sekretariacie lub u P. Intendentki).

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwa wpłata u Pani Intendentki (pokój nr 25;

w godz. 7.00 – 12.00) lub po godzinie 12.00 w sekretariacie szkoły.

 

Koszt za miesiąc CZERWIEC – 35,00 zł

 

Kwotę ODPISU ZA MAJ odliczamy po uprzednim kontakcie

 z sekretariatem szkoły!!!

 

 

UWAGA !!!

w dniu 31 MAJA 2019r.

NIE BĘDZIE OBIADU

Tego dnia odbywa się XXII Małe Gdyńskie Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych

Kwota odpisu za ten dzień została już uwzględniona przy opłacie za maj 2019r.,

NIE NALEŻY JEJ ODEJMOWAĆ PRZY PŁATNOŚCI ZA CZERWIEC 2019r .

 

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 (MAJ 2019r.)

 

NA RACHUNEK BANKOWY

(w tytule: za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa)

69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

 

Kwota do zapłaty – wytyczne!!!

 

1/ Osoby, które PŁACIŁY za obiady kwietniowe i mają zwroty z tytułu

odpisów za czas strajku wpłacają:

                                                          38,50 zł

(jeśli ktoś zgłaszał dodatkowo odpisy poza czasem strajku,

proszę o kontakt z sekretariatem szkoły w celu ustalenia właściwej

kwoty do zapłaty).

 

2/ Osoby, które NIE PŁACIŁY za obiady kwietniowe i nie mają z tego tytułu zwrotu,

a chcą, by dziecko jadło w maju, wpłacają:

                                                         66,50 zł

W przypadku wątpliwości, co do wysokości kwoty do zapłaty, przed dokonaniem przelewu bardzo proszę o kontakt z sekretariatem (telefon, e-mail).

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwa wpłata u Pani Intendentki (pokój nr 25; w godz. 7.00 – 12.00)

lub po godzinie 12.00  w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że termin zapłaty za obiady zostaje przesunięty –

przelewy będzie można wykonywać do dnia 8 maja 2019r. włącznie.

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W dniu/dniach, w trakcie których będzie miał miejsce protest nauczycieli

i nie będą się odbywały zajęcia szkolne, nie trzeba zgłaszać odpisów za obiady.

Za każdy dzień, w którym nie będzie zajęć szkolnych i tym samym nie będą

wydawane posiłki dzieciom, odpis z tego wynikający będzie pomniejszał kwotę

do zapłaty za miesiąc maj 2019r. Kwota ta zostanie Państwu podana pod koniec miesiąca.

 

Jeżeli ktoś zgłaszał odpisy w dniach innych, niż przypadające na czas protestu,

chcąc dokonać płatności za obiady (za maj 2019r.), bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 

 

Drodzy Rodzice,

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat za obiady na rachunek bankowy nr:

69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

(w tytule podajemy: imię i nazwisko dziecka – za obiady – klasa)

Kwota za obiady w kwietniu 2019r. wynosi: 52,50 złotych

(w dniach 15-23 kwietnia 2019r. nie będzie obiadów dla uczniów (egzaminy klas 8 oraz Święta Wielkanocne), kwota za te dni została już odliczona od należności głównej).

WAŻNE!!!

Przed dokonaniem płatności, prosimy o kontakt z p. Intendentką lub sekretariatem szkoły w celu ustalenia kwoty odpisu za marzec.

 

 

Informacje dotyczące obiadów w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Cena: 1 obiadu (dwudaniowego z napojem) – 3,50 zł.
 2. Termin płatności: Z góry, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,  w którym dziecko będzie jadło obiady (wyjątek: wrzesień i styczeń) :

 

W miesiącu wrześniu 2018r. opłatę należy uiścić do dnia 5 września 2018r.

– za październik – od 26 do 30 września 2018r.

– za listopad – od 26 do 31 października 2018r.

– za grudzień – od 26 do 30 listopada 2018r.

NIE WOLNO DOKONYWAĆ ZAPŁATY ZA STYCZEŃ 2019r.  W GRUDNIU 2018r. !!!

W miesiącu styczniu 2019r. opłatę należy uiścić do dnia 5 stycznia 2019r.      

                             

– za luty – od 26 do 31 stycznia 2019r.

– za marzec – od 25 do 28 lutego 2019r.

– za kwiecień – od 26 do 31 marca 2019r.

– za maj – od 26 do 30 kwietnia 2019r.

– za czerwiec – od 26 do 31 maja 2019r.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o nr: 69 1440 1026 0000 0000 1253 2927              (należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i informację, że jest to opłata za obiady) lub u Pani    Intendentki w pok. 25 (godz. 7.00-12.00), po godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.

– Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone na stołówkę w miesiącu, za który płatność miała zostać uiszczona.  NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY PO TERMINIE I WPUSZCZANIA DZIECKA NA OBIAD W TRAKCIE MIESIĄCA!!!

– W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie np.: choroba, wycieczka itp., w celu dokonania odpisu  należy zgłosić ten fakt telefonicznie (58 620-89-78), sms-em (tel. 505-276-031)

lub mailowo (sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl) w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godz. 14-tej.

Odpisy zgłaszane po tej godzinie lub w dniu wystąpienia nieobecności, nie będą honorowane. Odpisy zgłoszone będą rozliczane przy kolejnej płatności. NIE WOLNO ROBIĆ TZW. ODPISÓW BIEŻĄCYCH, A WSZELKIE ODLICZENIA MOGĄ MIEĆ MIEJSCE DOPIERO PO UZGODNIENIU  Z P. INTENDENTKĄ LUB SEKRETARIATEM SZKOŁY.

– O całkowitej rezygnacji z obiadów należy powiadomić z miesięcznym wyprzedzeniem.

Załączoną deklarację proszę wypełnić i zostawić w sekretariacie szkoły – w miesiącu wrześniu.